Dokumentacja medyczna – zasady udostępniania, składanie wniosków, wydanie

dokumentacja medyczna

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

Dokumentacja medyczna jako szczególny zbiór danych osobowych podlega zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej.
Zaliczana jest do kategorii danych osobowych wrażliwych. W związku z tym, że podmioty lecznicze zobowiązane są do przedsięwzięcia odpowiednich środków zapewniających ochronę przed bezprawnym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji medycznej w „Gabinet Lekarza Rodzinnego Sp. z o.o. z siedzibą w Tryszczynie” opracowano procedurę udostępniania dokumentacji w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Osoby uprawnione
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.2012, poz.159 ze zm.) dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • pacjentowi, (za okazaniem dowodu tożsamości)
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta :
  • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego
  • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim,  opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 • osobie upoważnionej przez pacjenta:
  • za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej
  • po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta
  • po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia

SKŁADANIE WNIOSKÓW , WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby :

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
 1.  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w rejestracji w godzinach od 8:00 do 18:00.
 2.  Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
 3.  Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, lub kopii Przychodnia pobiera opłatę .
  Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
 5.  Wysokość opłat wynosi:
  – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  – za jedną stronę dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia jw.
  OBECNIE JEST To 0,30 zł