PRAWA PACJENTA

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Masz prawo świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny – m.in. lekarz,lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny – powinny udzielać Ci świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.

Prawo do natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych

Pamiętaj!

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, masz prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, czego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenia ciała bądź utraty życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych.

Prawo do opinii innego lekarza

Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgną opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Twoje żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w Twojej dokumentacji medycznej. Powyższe zasady mają zastosowanie również do zawodu pielęgniarki i położnej.

Prawo do informacji

Masz prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać Ci informację o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu.

Pamiętaj!

Masz prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielać wszelkich informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.

Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu, masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegi operacyjnego albo zastosowaniu metody leczenia lub diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody możesz wyrazić ustnie.

Pamiętaj!

Bez twojej zgody może być przeprowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli znajdujesz się w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Prawo do tajemnicy informacji

Pamiętaj!

Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Tobie i Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu. Możesz jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji. Bez Twojej zgody lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informację z Tobą związane tylko gdy:
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzieleniem Ci świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzieleniu tych świadczeń;
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla Twojego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób; 16
 • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
 • uzyskiwane są one do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

Prawo do zgłoszenia niepożądanych działań produktów leczniczych

Każde niekorzystne niezamierzone działanie produktu leczniczego możesz zgłosić:
 • osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie)
 • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzanie produktu leczniczego do obrotu.
Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mogą mieć wpływ na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. Przykładem takich opinii albo orzeczeń są m.in. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z określonego rodzaju świadczeń zdrowotnych w uzdrowisku lub orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania obowiązkowego szczepienia ochronnego. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią takiego orzeczenia lub opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia.

Prawo do dokumentacji medycznej

Masz prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielanych Ci świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja może być udostępniana:
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli żądasz udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Pamiętaj!

Podmiot udzielających świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej również osobie przez Ciebie upoważnionej. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać opłatę. Maksymalna wysokość tej opłaty nie może jednak przekraczać.
 • około 7,48 zł. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej lub za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii.
 • Około 75 groszy za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej.
Prawo do poszanowania intymności i godności

Świadczeni zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem twojej intymności i godności. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Pamiętaj!

Masz prawo, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towarzyszyła Ci osoba bliska, np. małżonek lub osoba pozostająca z tobą we wspólnym pożyciu, krewny, czy też każda inna osoba przez Ciebie wskazana.

Pamiętaj!

Jako rodzic masz prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Twojemu dziecku. Personel medyczny może odmówić obecność osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na Twoje bezpieczeństwo zdrowotne. Taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Przebywając w szpitalu masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

Prawo to przysługuje Ci również jeżeli przebywasz w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub opiekuńczo – leczniczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.

Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – tj. opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki pielęgnacyjnej sprawnej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Prawo to daje możliwość m.in. towarzyszenia pacjentce przy porodzie, czy przebywania rodziców z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Jeżeli realizacja tego prawa wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść np. szpital, może on wtedy pobrać opłatę rekompensującą.

Wysokość takiej opłaty ustala kierownik tego podmiotu, uwzględniając rzeczywiste poniesione koszty. Wysokość tej opłaty oraz sposób jej ustalenia powinny być udostępnione w miejscu udzielenia stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

przebywając w szpitalu, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub opiekuńczo – leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, czy też hospicjum, masz prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia powyższe podmioty lecznicze, mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania.

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Szpital, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczym lub opiekuńczo – leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, czy też hospicjum, mają obowiązek zapewnić Ci bezpłatną możliwość przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.